JP Lawyer - шаблон joomla Окна

Архитектонске и инжењерске делатности

Дирекцијау оквиру своје делатности пружа архитектонске и инжењерске услуге, пројектовање, надзор над изградњом објеката и реконструкцијом објеката.

- Израда идејних и урбанистичких решења и пројектне документације за јавне и друге градске  просторе и објекте

- Израда идејних и урбанистичких решења и пројектне документације по захтеву градских и сеоских месних заједница.

,,Техничка документација"је техничка документација за изградњу и реконструкцију објеката, предвиђена важећим законима и свим осталим техничким нормативима и стандардима, која се израћују у обиму који зависи од врсте и значаја објекта. За изградњу објеката израђује се идејни пројекат, главни пројекат, извоћачки пројекат и пројекат изведеног објекта.

,,Идејно решење'' представља графичку проверу концепта и пројектног програма и садржи податке о положају објекта у простору, основне податке о габаритима објекта, основну функционалну шему, основне елементе обликовања за обрачун површина.

- Израда архитектонских пројеката

,,Архитектонски пројекат''је пројекат којим се дефинише положај, димензије и капацитет објекта, техничко-технолошке и функционалне карактеристике, просторно обликовање, изглед, вредност објекта, итд.

- Израда пројеката уређења слободних простора

,,Пројекат уређења слободних површина'' је пројекат који дефинише намену слободних површина око објекта, повезивање са суседним парцелама и јавним површинама, приступне путеве за комунална и друга возила и др.

- Израда предмера и предрачуна грађевинских радова

,,Предмер и предрачун грађевинских радова'' се обрачунава на основу ценовника материјала који је тренутно актуелан , а који оличава тржишне цене материјала са једне стране, и на основу цена извођења радова које нуде извођачке грађевинске фирме са друге стране.

- Послови на стручном надзору над извођењем радова на јавним и другим површинама и    објектима, објектима и површинама месних заједница и сл.

,,Надзор над извођењем радова'' представља стручну услугу, којом се надзире грађење и реконструкција објеката. Састоји се од : стручног надзора дефинисаног Законом о планирању и изградњи, и од контроле испуњавања уговорених обавеза извођача радова према инвеститору и предузимања одговарајућих мера за реализацију тих обавеза.

- Припрема документације за учешће на конкурсима.

ЈП ,,Дирекција за изградњу општине Лучани'' у току 2015.године ће на захтев јавних установа вршити израду техничке документације, стручног надзора и других услуга у оквиру своје делатности.

Погледајте наше пројекте у нашој галерији слика  ПОГЛЕДАЈ

© 2015 Дирекција за изградњу општине Лучани. Сва права задржана.© Izrada web sajta i odrzavanje LP DESIGN