JP Lawyer - шаблон joomla Окна

Јавне набавке услуга

ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-БРОЈ 1/16

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 -ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-

БРОЈ 1/16

ЈП „Дирекција за изградњу општине Лучани“ Лучани, у даљем тексту Наручилац, ул. Југословенске армије бр.12 32240 Лучани, на основу члана 55. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12,68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке горива за потребе ЈП „Дирекција за изградњу општине Лучани“ Лучани, бр.1/16од  08.01.2016.године, позива понуђаче да поднесу своју писану понуду у поступку јавне набавке мале вредности број 1/16.

Конкурсна документација за јавну набавку добара број 1/16

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара број 1/16

ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

-ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-

 

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“,  бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник Републике Србије“,  бр.86/15),  Одлуке о покретању поступка јавне набавке горива за потребе ЈП „Дирекција за изградњу општине Лучани бр. 1/16 од  08.01.2016 године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, бр.1/16-1од 08.01.2016. године, Наручилац ЈП „Дирекција за изградњу општине Лучани“ је припремило следећу:

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за јавну набавку добара број 1/16-3

ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Before download...

Continue... ×

© 2015 Дирекција за изградњу општине Лучани. Сва права задржана.© Izrada web sajta i odrzavanje LP DESIGN