JP Lawyer - шаблон joomla Окна

О нама

sl13    sl12

Јавно предузеће „Дирекција за изградњу општине Лучани“ са седиштем у Лучанима основано је Одлуком СО Лучани бр. 06-24-6-1/2013-1 од 24.04.2013.године о подели ЈП „Дирекција за изградњу и комуналну делатност“ Лучани и оснивању ЈП „Дирекција за изградњу општине Лучани“ Лучани и ЈКП „Комуналац Лучани“ Лучани.


Предузеће има статус индиректног буџетског корисника у складу са Наредбом о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора и сходно томе води буџетско књиговодство у складу са Законом о буџетском систему и примењује буџетски контни план.

Предузеће за сваку буџетску годину припрема Програм пословања у оквиру кога се налази и Финансијски план прихода и примања, као и расхода и издатака. Наведени Програм са финансијским планом усваја Надзорни одбор ЈП „Дирекција за изградњу општине Лучани“ Лучани, на који сагласност даје Скупштина општине Лучани.

У складу са чланом 50. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Програм пословања предузећа сматра се донетим када на њега сагласност да Оснивач.

ЈП «Дирекција за изградњу општине Лучани» Лучани има својство правног лица са правима, обавезама, и одговорностима утврђеним законом.

 

МИСИЈА

Мисија дефинише сврху постојања Дирекције, а то је да је у партнерском односу са локалном самоуправом подстакне развој локалне заједнице и омогући максимално коришћење свих расположивих потенцијала и ефикасно одговори на све захтеве који омогућују ефикасније задовољење потреба и повећање животног стандарда грађана.

Мисија предузећа представља основни оквир пословања и развоја, а то је да у оквиру регистрованих делатности обезбеди корисницима услуга најквалитетније вођење реализације планских докумената у циљу развоја општине.

ЈП „Дирекција за изградњу општине Лучани“ усклађује рад и развија међусобну сарадњу са органима Општинске управе, јавним комуналним Предузећем, месним заједницама и другим предузећима и организацијама у извршавању послова поверених Одлуком о оснивању, а у циљу успешног обављања послова.

Наша мисија је ефикасно и трајно обављање поверених делатности уз максимално очување околине и заштиту јавног интереса општине Лучани, уз стално повећање задовољства корисника наших услуга. 

 

ВИЗИЈА

Обављајући своју делатност Дирекција обједињује и усмерава изградњу, опремање и одржавање читаве инфраструктуре Општине.

Дирекција ће свој Програм за 2015. годину заснивати на одржавању путне мреже у општини Лучани и улица у насељеним местима Лучани и Гуча, вршењу надзора на одржавању ових објеката, одржавању јавне расвете и уређењу јавних површина у име и за рачун Општине у складу са Законима.

Одржавање путне мреже одвијаће се посебно кроз редовно одржавање општинских путева што подразумева израду програма одржавања, сачињавања тендерске документације за уступање радова, надзор над извођењем радова. Осим редовног летњег и зимског одржавања јавних путева ЈП „Дирекција за изградњу општине Лучани“ на сличан начин бави се и радовима на одржавању саобраћајне сигнализације, путних објеката, јавних површина, јавне расвете и др.

ЈП „Дирекција за изградњу општине Лучани“ својим резултатима рада оправдава садашњост, док је својим новим идејама и плановима развоја од општег интереса одговорно окренута ка будућности у складу са могућностима.

 

ЦИЉЕВИ

У циљу побољшaња укупне безбедности у саобраћају вршиће редовно одржавање путева, уградња вертикалне саобраћајне сигнализације као и обележавање хоризонталних ознака.

У циљу што бољег остваривања резултата пословања активно ће се вршити анализа тржишта извођача радова, праћење цена материјала и услуга, као и квалитета одређених послова у циљу одабира најповољнијег извођача радова. Јавне набавке радова, добара и услуга у оквиру Програма вршиће се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12).

            Остале активности Дирекције ће се реализовати кроз различите захтеве других буџетских корисника (месних заједница, школа, вртића, домова културе и др.) на изради потребне техничке документације и надзору над извођењем радова. Дирекција ће наставити да пружа подршку свим активностима локалне самоуправе у вези са кандидатуром пројеката према другим инвеститорима.

          Крајњи циљ је да корисници и оснивач предузећа буду задовољни квалитетом услуга које ово предузеће пружа, а запослени задовољни послом који обављају и мотивисани да сваки задати посао обаве квалитетно и у задатим роковима.

© 2015 Дирекција за изградњу општине Лучани. Сва права задржана.© Izrada web sajta i odrzavanje LP DESIGN