JP Lawyer - шаблон joomla Окна

Летње и зимско одржавање путева

Летње одржавање општинских путева I и II приоритета и улица

 

Овим Програмом рада обухваћени обим радова односи се на целокупну мрежу општинских путева и улица по општинским Одлукама, а обзиром на ниво предвиђених средстава приоритети у реализацији истих биће у складу са дефинисаним приоритетима из општинских Одлука.

 

         Летње одржавање општинских путева I и II приоритета и улица које ће се изводити сопственом механизацијом и радном снагом планиране су следеће активности:

- кошење траве са банкина самоходном моторном косачицом

- кресање грана дрвореда које сметају саобраћају пречника до 10 цм са слагањем на страну

- машински ископ одводних јаркова и корекција са одбацивањем материјала на банкину и

- евентуално ургентно санирање активираних клизишта у смислу обезбеђења проходности.

            За Јавно оглашавање послова на одржавању општинских путева и улица предвиђене су специјализоване услуге на:

- рушењу испуцалог асфалтног коловоза д= 6 см са пнеуматским пиштољем, са пребацивањем ископаног материјала на банкину у укупној површини од 8.750,00 м2, према Републичком ценовнику за ову врсту послова.

- ручном крпљењу ударних рупа асфалт бетоном АБ 11 од кречњачког агрегата дебљине 6 см са прскањем припремљених рупа битуменском емулзијом, у укупној количини од 1.312,50 тона уграђене асвалтне масе, према Републичком ценовнику за ову врсту послова.

Предвиђени обим радова на крпљењу ударних рупа односи се на 1,25% укупне површине следећих путних праваца и улица:

ОПШТИНСКЕ ПУТЕВЕ I РЕДА

 1. ОП-001    Гуча-Драгачица-Горачићи-Губеревци                                
 2. ОП-002    Вича-Доњи Дубац (Задруга жена)-Марина кућа                
 3. ОП-003    Турица-Тијање-Петровићи-Ртари, према Придворици      
 4. ОП-004    Гуча-Г. Краварица (до школе)-Д. Краварица-Лопаш         
 5. ОП-005    Негришори (Потајник)-Тијање                                          
 6. ОП-006    Царевићи-Расовац-Плоче                                                    
 7. ОП-007    Горушица-Милатовићи                                                       
 8. ОП-008    Вучковица-Глог-Горњи Дубац                                           
 9. ОП-009    Дљин-Пилатовићи                                                               

У К У П Н О   Км:      77,17

ОПШТИНСКЕ ПУТЕВЕ II РЕДА

 1. ОП-101    Тијање-Зеоке-Завојице                                                        
 2. ОП-102    Живица (мост) – Горачићи                                                 
 3. ОП-107    Врањица-Граб-Јелица                                                        

У К У П Н О   Км:      18,90

 

УКУПНО УЛИЦА У КИЛОМЕТРИМА ПУТА

 

 

 1. Улице у Лучанима                            Км       10,44
 2. Улице у Гучи                                     ,,         9,27  
 3. Улице у Котражи                               ,,         3,79

                                                                         У К У П Н О :     23,50

 

Зимско одржавање путева

У оквиру својих активности у зимском периоду неопходно је обезбедити проходност и безбедност саобраћаја на општинским путевима I и II приоритета и улицама у насељеним местима. Део радова на зимском одржавању предузеће обавља у сопственој режији и са сопственом квалификационом радном снагом и то:

  ПУТНИ ПРАВАЦ Км
ОП 002 Вича-Доњи Дубац-Марина кућа 10
ОП 007 Горушица-Милатовићи 4
ОП 008 Вучковица-Глог-Горњи Дубац 12
ОП 107 Врањица-Граб-Јелица 7
  улице у Лучанима 10
  улице у Гучи 9
  улице у Котражи 4
  УКУПНО Км: 55

Због разуђености путне мреже и немогућности да исту одржавамо сопственим капацитетима део радова на овим пословима у планираном износу се поверава неком од извођача у складу са Законом о јавним набавкама.

  ПУТНИ ПРАВАЦ Км
ОП 001 Гуча-Горачићи-Губеревци 14
ОП 003 Турица-Тијање-Петровићи-Ртари 11
ОП 004 Гуча-Г. Краварица (до школе)-Д. Краварица 13
ОП 005 Негришори (Потајник)-Тијање 5
ОП 006 Царевићи-Расовац-Плоче 8
ОП 009 Дљин-Пилатовићи и 1
ОП 110 деоница Драгачица-Драшковића меана 5
УКУПНО Км: 57

 

ВРЕМЕ СТУПАЊА У ИНТЕРВЕНЦИЈУ И ВРЕМЕ ПОТРЕБНО ЗА ДОВОЂЕЊЕ ПУТА У СТАЊЕ ПРОХОДНОСТИ

 

 1. Чишћењу снега приступа се по отпочињању снежних падавина по налогу одговорног извођача. Налог за ступање у интервенцију може издати и Директор Предузећа. Приоритет у зимском одржавању путева одређује се овим Планом.
 2. Чишћењу локалних путева приступа се обавезно када је снежни покривач достигао висину од 10 цм. У осталим случајевима (када је висина снега испод 10 цм) чишћењу се приступа изузетно, уколико снежни покривач представља битну сметњу за одвијање саобраћаја.
 3. Уколико обим снежних падавина није преко 20цм путеви из овог програма требају бити очишћени-оспособљени за саобраћај у зимским условима вожње у року од 24 h након престанка падавина.
 4. У изузетним случајевима се могу чистити и остали локални путеви (II приоритет), и то по одобрењу оперативног штаба зимске службе.
 5. Активности на чишћењу путева одвијаће се углавном у дневмим условима. Изузетно по налогу оперативног штаба може се приступити и у ноћним условима уколико за то постоји потреба у циљу спречавања стварања сметова, високог снежног покривача или из других оправданих разлога.
 6. У случају снежних падавина возила у саобраћају морају бити опремљена опремом за зимске услове вожње и кретати се брзином максимално 30 км/

 

Хоризонтална сигнализација

Хоризонтална сигнализација се може дефинисати као скуп посебно обликованих геометријских елемената и натписа, чијим се комбиновањем и уградњом на путу формирају ознаке. У току 2015. године Дирекција ће у циљу побољшања укупне безбедности у саобраћају вршити   обележавање хоризонталне сигнализације на улицама у Лучанима, Гучи и Котражи, као и на општинским путевима који су јој стављени у надлежност. Обележавање подрзумева обележавање пешачких прелаза, зауставне стоп линије, стрелица,средње линије и паркинг места.

Вертикална сигнализација

Вертикална сигнализација представља једну од најзначајнијих средстава која се користе за регулисање кретања на саобраћајној мрежи, означавање опасних места или за упућивање корисника до жељених циљева путовања. Она се налази пред очима возача и осталих корисника саобраћајне мреже. Вертикална сигнализација обухвата саобраћајне знаке који се налазе у вертикалној равни и служе за управљање тока возила. Положај и садржај вертикалне сигнализације мора бити потпуно синхронизован са хоризонталном сигнализацијом као и са грађевинским пројектом саобраћајнице. У току 2015. године Дирекција ће у циљу побољшања укупне безбедности у саобраћају вршити континуирану уградњу вертикалне саобраћајне сигнализације на путу.

 

 

© 2015 Дирекција за изградњу општине Лучани. Сва права задржана.© Izrada web sajta i odrzavanje LP DESIGN